Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1: DEFINITIES

1.1. ALGEMENE VOORWAARDEN: de onderhavige Algemene Voorwaarden behorend bij Eenmalige parkeerovereenkomsten.
1.2. ParkBird.NL: gebruiker van deze voorwaarden, het bedrijf dat het voertuig van reizigers die op luchthaven Rotterdam The Hague Airport gebruik maken van reguliere lijndiensten of charters in ontvangst neemt, parkeert en aflevert.
1.3. KLANT: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met onderhandelt over de totstandkoming van een overeenkomst en/of met ParkBird.nl een overeenkomst aangaat. ParkBird.nl en Klant worden in het hiernavolgende ook wel tezamen aangeduid met “Partijen”.
1.4. PARKEERPERIODE: de periode waarin het voertuig van de klant wordt geparkeerd. Dit is de periode gelegen tussen de ingangsdatum (deze datum meegerekend) en de einddatum (deze datum meegerekend) van het parkeren.
1.5. EENMALIGE PARKEEROVEREENKOMST: een parkeerovereenkomst die wordt gesloten volgens de voorwaarden omschreven in artikel 2.6 van deze Voorwaarden.
1.6. PAKEERSERVICE: de parkeerproduct ten van ParkBird.nl die geboekt kunnen worden, te weten:
VALET SERVICE:
A. Klant rijdt naar de vertrekhal en geeft uw auto af aan onze chauffeur voor de vertrekhal.
B. U w auto wordt voor u geparkeerd.
C. Bij terugkomst staat uw auto voor u klaar bij de vertrekhal.
1.7. MOTORVOERTUIG: motorvoertuig zoals omschreven in de Wegenverkeerswet 1994
1.8. PARKEERACCOMMODATIE: parkeerterrein of garage/kelder met bijbehorende ruimte en terreinen welke is bedoeld voor het parkeren van Motorvoertuigen.
1.9. PARKEERDER: De eigenaar, kentekenhouder, gebruiker of inzittende van een Motorvoertuig die dat Motorvoertuig in of op de Parkeeraccommodatie wil brengen of heeft gebracht.
1.10. WEBSITE: de door ParkBird.nl op het internet geëxploiteerde website, met het adres www.ParkBird.nl

ARTIKEL 2: TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST EN TOEPASSELIJKHEID VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen ParkBird.nl en de klant. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat een door de klant en ParkBird.nl ondertekende opdrachtbevestiging door ParkBird.nl is ontvangen. De opdrachtbevestiging is gebaseerd op de door klant aan ParkBird.nl verstrekte informatie welke bij de reservering is verstrekt, zoals aankomst en vertrektijd, de gegevens van het voertuig van klant. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
2.2.De overeenkomst komt in plaats van, en vervangt, alle eerdere voorstellen, correspondentie, afspraken of andere communicatie, schriftelijk dan wel mondeling gedaan.
2.3. Bij het tekenen van de parkeerovereenkomst worden de sleutels overhandigd en gaat de klant akkoord met het parkeren van zijn voertuig door ParkBird.nl en dat ParkBird.nl bij terugkomst weer retourneert bij de vertrekhal voor de klant.
2.4. De overeenkomst wordt aangegaan voor de genoemde parkeerperiode zoals in de overeenkomst vermeldt, waarna deze automatisch wordt beëindigd.
2.5. De toegang tot Parkeeraccommodatie wordt uitsluitend verleend onder toepassing van deze Algemene Voorwaarden, die deel uitmaken van iedere Eenmalige Parkeerovereenkomst gesloten tussen Klant en ParkBird.nl
2.6. Deze Algemene Voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing op Eenmalige Parkeerovereenkomsten. Eenmalige Parkeerovereenkomsten worden gesloten: – via een verkregen Parkeerbewijs; – via een eenmalige telefonische of online reservering
2.7. Indien een of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig blijken te zijn, vernietigd worden of anderszins hun rechtsgeldigheid verliezen, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden zoveel mogelijk van kracht blijven, voor zover zulks in overeenstemming is met de strekking van deze Algemene Voorwaarden. De vernietigde bepaling zal worden vervangen door een geldende bepaling waarbij de strekking van deze Algemene Voorwaarden behouden blijft.

ARTIKEL 3: EENMALIGE PARKEEROVEREENKOMST

3.1. Een eenmalige Parkeerovereenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen, nadat een Klant houder is geworden van een Parkeerbewijs en het Motorvoertuig wordt geparkeerd in/op de Parkeeraccommodatie.
3.2. De duur van een Eenmalige Parkeerovereenkomst wordt bepaald aan de hand van de op het Parkeerbewijs vermelde Parkeerperiode.
3.3. Aan de Parkeerder wordt een willekeurige plaats in de Parkeeraccommodatie ter beschikking gesteld, tenzij vooraf door Klant en ParkBird.nl op schrift een overeenkomst is aangegaan waarbij een specifieke plaats of gedeelte van de Parkeeraccommodatie is aangewezen.

ARTIKEL 4: RESERVEREN, BETALEN EN ANNULEREN

4.1. Reserveren: Klant kan door het maken van een boeking waarin aankomst – en retourstijden dienen te worden aangegeven, een Parkeerservice reserveren. Klant kan te allen tijde tot 30 minuten voor aanvang van de parkeerperiode, een boeking voor de parkeerfaciliteit maken.
4.2. Non acceptatie: ParkBird.nl heeft het recht om zonder opgaaf van reden reserveringen niet te accepteren.
4.3. Betalen: Op de site of bij vertrek van klant zal de betaling contant ofwel plaatsvinden.
4.4. Dag te laat: Indien de klant later terugkomt dan gepland en dit niet 12 uur voor de overeengekomen vertrektijd schriftelijk of per email bekend maakt wordt er € 7,50 per dag in rekening gebracht tenzij de kosten per extra dag hoger zijn a.d.h.v. onze prijzenlijst. Indien de klant later terugkomt dan gepland en dit voor 12 uur van de overeengekomen vertrektijd schriftelijk of per email bekend maakt hanteren wij de prijzen a.d.h.v. onze prijzenlijst.
4.5. Annuleren: Annuleren kan door contact op te nemen met ons Klantenservice via de telefoon of e-mail. De annuleringskosten bedragen 100% van het voor de boeking (inclusief eventuele speciale verzoeken) verschuldigde bedrag. Er wordt derhalve geen restitutie verleend, met uitzondering van een annuleringsverzekering wordt er geen annuleringskosten berekend mits klant 24 uur van te voren annuleert.
4.6. Reservering wijzigen: Na totstandkoming van de overeenkomst kan de klant wijziging daarvan verzoeken. Hiervoor geldt de voorwaarden, dat de klant de gewijzigde reissom onder aftrek van de reeds bestaande gelden voldoet. Bovendien is hij gehouden aan de wijzigingskosten ad € 12,50 per wijziging. Wijzigingen kunnen gemaild worden naar Reserveringen@ParkBird.nl of via telefoon (085) 130 29 24. Bij het terugstorten van het tegoed wordt er transactie fee in mindering gebracht met een minimum van € 0,19 tot een maximum van € 0,50.
4.7. No show: Indien de Klant de boeking niet heeft geannuleerd of de boeking heeft geannuleerd na de overeengekomen vertrektijd, maar desalniettemin niet verschijnt (no show), is ParkBird.nl tevens gerechtigd om het bedrag van € 25, – bij de Klant in rekening te brengen en deze automatisch af te schrijven.

ARTIKEL 5: IN – EN AFNAME

5.1. Parkeren: Bij aankomst dienen de autosleutels te w orden afgegeven aan ParkBird.nl.
5.2. Retourneren: De klant dient ParkBird.nl , op het daarvoor bestemde telefoonnummer, te bellen als zij geland is. Het voertuig en de sleutels worden aan klant geretourneerd na het tonen van een kopie van de parkeerovereenkomst en geldige legitimatie die aantoont dat de parkeerovereenkomst door klant is aangegaan. ParkBird.nl behoudt zich het recht voor een fotokopie te maken van de legitimatie. ParkBird.nl behoudt zich het recht voor het voertuig van klant niet af te geven, indien bovenstaande documenten niet kunnen worden overlegd.
5.3. Aannemen/afleveren: Aannemen voertuig: ParkBird.nl vermeld enkel schade op de parkeerticket die op te merken is door een ronde te doen om de auto met het blote oog. ParkBird.nl noteert enkel schade die niet valt onder gebruikersschade. Onder gebruikersschade word verstaan; slijtage, krasjes, beschadigingen die gezien de leeftijd en de kilometerstand van de auto verwacht worden.
5.4. Aflevering: Klant behoud zich het recht om bij ontvangst een ronde om de auto te doen om zelf te bepalen dat auto in zelfde staat is ontvangen.
5.5. Vertraging: De in de reservering vermelde terugvlucht, tenzij niet vooraf bekend, is bepalend voor het gereed zetten van het voertuig bij terugkomst. ParkBird.nl heeft een inspanningsverplichting om het voertuig van de klant zoveel als mogelijk bij aankomst gereed te zetten, echter het kan voorkomen dat klant bij terugkomst op het voertuig dient te wachten door onvoorziene omstandigheden. ParkBird.nl kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. De klant is verplicht te melden wanneer er met e en andere vlucht retour gereisd wordt.
5.6. Wachten: Er is een standaard wachttijd opgenomen in de tarieven. Bij vertraging wordt door ParkBird.nl geen additioneel wacht geld in rekening gebracht.
5.7. Klant verklaart middels ondertekening voor akkoord retour dat het voertuig zich in overeenkomstige staat bevindt als waarin het zich bevond bij aanname van het voertuig.
5.8. Klachten over de dienstverlening van ParkBird.nl , daaronder begrepen vermeende schades, dienen door de klant of de chauffeur ten tijde van het retourneren van het voertuig (terstond) schriftelijk op het contract te worden vermeld. Bij gebreke hiervan kan ParkBird.nl uw klacht niet in behandeling nemen.
5.9. Het uiten van een klacht schort de betalingsverplichting van de Klant, voortvloeiende uit de Eenmalige Parkeerovereenkomst, niet op.

ARTIKEL 6: VERPLICHTINGEN KLANT

6.1. Klant is gehouden:
A. Er voor te zorgen dat alle apparatuur (elektronica) is uitgeschakeld. ParkBird.nl zal slechts gebruik maken van de elektronica die nodig is voor het verrijden van het voertuig (o.a. verlichting, spiegelbediening, stoel). Indien het voertuig van de klant niet start, zal ParkBird.nl geen actie ondernemen om het voertuig te starten, tenzij de klant dit wenst. Het risico ligt dan bij de klant die ParkBird.nl opdracht heeft gegeven.
B. Dat er geen waardevolle spullen in de auto worden achtergelaten.
C. er voor zorg te dragen dat het voertuig tijdens de boekingsperiode, voldoende verzekerd is.
D. eventuele aanwezige schade en/of andere (technische) gebreken van het voertuig aan de chauffeur, die het voertuig aanneemt, direct schriftelijk kenbaar te maken op het Parkeerbewijs, bij gebreke waarvan het klachtrecht op hiermee verband houdende schades vervalt.
E. Zich er bij het retourneren van het voertuig van te vergewissen dat het voertuig zich in overeenkomstige staat bevindt als waarin het zich bevond bij aanname van het voertuig. Vermeende schades dienen op het contract te worden vermeld.

ARTIKEL 7: VERPLICHTINGEN/BEVOEGDHEDEN VAN ParkBird.NL

7.1.
A. ParkBird.nl is verplicht en bevoegd de auto van klant te parkeren.
B. ParkBird.nl is verplicht aan de klant op diens verzoek zijn rijbewijs en legitimatie te tonen.
C. ParkBird.nl is bevoegd wijzigingen aan te brengen, in onder andere de stand van de stoel en spiegel, welke noodzakelijk zijn voor een veilig gebruik van het voertuig.
D. ParkBird.nl is verplicht zorgvuldig om te gaan met de persoonlijke gegevens verkregen in verband met de reservering of anderzijds conform de Wet Persoonsregistratie
E. ParkBird.nl verplicht zich met gekwalificeerd en vakbekwaam personeel, het voertuig van de klant te parkeren. ParkBird.nl verplicht zich deze werkzaamheden op deugdelijke wijze te verrichten. Dit betekent dat medewerkers van ParkBird.nl minimaal twee jaar in het bezit zijn van een geldig rijbewijs, een bewijs van goed gedrag kunnen overleggen, voldoende pauzeren tijdens de werkzaamheden en twaalf uur voor aanvang en tijdens de werkzaamheden geen stimulerende middelen (inclusief) alcoholhoudende dranken) tot zich nemen.

ARTIKEL 8: AANSPRAKELIJKHEID

8.1. De tussen partijen tot stand gekomen Eenmalige Parkeerovereenkomst omvat geen bewaking. ParkBird.nl sluit elke aansprakelijkheid uit voor beschadiging, diefstal, verlies e.d. aan/van het te parkeren c.q. geparkeerde Motorvoertuig en andere eigendommen van de Parkeerder of inzittenden, tenzij de Parkeerder kan aantonen dat sprake is van opzet of grove schuld van de zijde van ParkBird.nl .
8.1a. Klant dient na klacht of schade melding op verzoek van ParkBird.nl de Parkeerovereenkomst in te scannen en te mailen wanneer ParkBird.nl de Parkeerovereenkomst niet ontvangt kan de klacht of schade niet in behandeling worden genomen.
8.2 ParkBird.nl is voorts niet aansprakelijk voor tekortkomingen ten gevolge van het gebruik van de Parkeeraccommodatie of ten gevolge van overige diensten die door of namens ParkBird.nl worden aangeboden, tenzij de Parkeerder kan aantonen dat sprake is van opzet of grove schuld van de zijde van ParkBird.nl .
8.3 De Parkeerder is aansprakelijk voor alle schade die door of ten gevolge van het gebruik van de Parkeeraccommodatie door Parkeerder wordt veroorzaakt. Schade door de Parkeerder veroorzaakt aan de Parkeeraccommodatie dient ter plaatse te worden vergoed tenzij, naar h et oordeel van ParkBird.nl , de Parkeerder voldoende zekerheid kan geven dat de schade op hem kan worden verhaald. Voor de vaststelling van het bedrag van de schade zal e en door of namens ParkBird.nl opgestelde expertise beslissend zijn. De kosten van deze expertise zijn voor rekening van de Parkeerder.
8.4 Indien de Parkeerder tekortschiet in de nakoming van enige verplichting welke is opgelegd ingevolge de wet, plaatselijke verordeningen en gebruiken en/of de met Parkeerder gesloten Eenmalige Parkeerovereenkomst inclusief deze Algemene Voorwaarden, is de Parkeerder gehouden aan ParkBird.nl alle schade te vergoeden, door deze geleden c.q. nog te lijden als gevolg van voornoemde nalatigheid. Indien ParkBird.nl genoodzaakt is een sommatie, ingebrekestelling of ander exploot aan de Parkeerder te doen uitbrengen of ingeval van noodzakelijke procedures tegen de Parkeerder, is de Parkeerder verplicht alle daarvoor gemaakte kosten, zowel in als buiten rechte, aan ParkBird.nl te vergoeden, tenzij de procedure ten onrechte is aangegaan.
8.5. Een tekortkoming van ParkBird.nl zal niet aan haar worden toegerekend indien ParkBird.nl in een toestand van overmacht verkeert. ParkBird.nl is derhalve niet aansprakelijk voor schade als genoemd in artikel 7 lid 1, welke is veroorzaakt door of op enigerlei wijze verband houdt met e en overmacht toestand aan de zijde van ParkBird.nl.
8.6. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van ParkBird.nl onafhankelijke omstandigheid die nakoming van de Parkeerovereenkomst tijdelijk of blijvend verhindert, welke niet krachtens de wet, noch naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid voor risico van ParkBird.nl behoort te komen. Hieronder wordt onder meer verstaan: werkstaking, vandalisme, stroomstoring, brand, ontploffing, waterschade, blikseminslag dan wel een tekortkoming van hulppersonen.
8.7. ParkBirdaccepteert geen aansprakelijkheid voor boetes welke te wijten zijn aan het niet tijdig verschijnen van de Klant/Parkeerder. ParkBirdgaat voor het aannemen en retourneren van voertuigen uit van de tijden die de Klant/Parkeerder heeft opgegeven. Wanneer de Klant/Parkeerder afwijkt van deze gegeven tijden komt dit voor risico van de Klant/Parkeerder zelf.
8.8. ParkBirdaccepteert geen enkele aansprakelijkheid voor gebruikersschade. Onder gebruikersschade wordt verstaan; slijtage, krasjes, butsen en andere beschadigingen die gezien de leeftijd en de kilometerstand van de auto verwacht kunnen worden.

ARTIKEL 9 : PERSOONSGEGEVENS

9.1 ParkBird.nl verwerkt de door de Parkeerder op de personal data page op de Website ingevulde persoonsgegevens, alsmede gegevens over zijn click – en surfgedrag en transacties via de Website. De wettelijke voorschriften zoals vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens worden door ParkBird.nl nageleefd.
9.2 De gegevens van de Parkeerder worden opgeslagen in een klantenbestand en gebruikt voor het afwikkelen van de Gereserveerd Parkeren boeking, inclusief de betaling en klantenservice. ParkBird.nl gebruikt de gegevens ook om het click – en surfgedrag en de transacties van de Parkeerder te analyseren en daarmee klantprofielen op te stellen. Deze profielen worden door ParkBird.nl gebruikt voor het vervolmaken van het assortiment aan producten en diensten op de Website en om de Parkeerder op maat gesneden aanbiedingen te kunnen doen uit het totale producten – en dienstenassortiment van ParkBird.nl . Maximaal twee maal per jaar kunnen de adresgegevens van de Parkeerder worden gebruikt voor een mailing van de verschillende dienstverleners, waarbij alleen ParkBird.nl de exclusieve toegang heeft tot de persoonsgegevens.
9.3 Indien de Parkeerder bezwaren heeft tegen het verzamelen en analyseren van zijn gegevens voor het doen van op maat gesneden aanbiedingen door ParkBird.nl kan hij dit laten weten door een e – mail te zenden aan Klantenservice@ParkBird.nl . Mocht de Parkeerder zijn gegevens willen verwijderen uit de bestanden van ParkBird.nl dan kan hij ook gebruik maken van dit e – mailadres, dan wel deze zelf wijzigen als het gaat om de gegevens genoemd in artikel 5.5.
9.4 De Parkeerder kan zijn persoonlijke gegevens opslaan in een database via een speciale inlogmodule bij de “mijn account” – mogelijkheid op de Website, zodat bij volgende boekingen zijn gegevens niet opnieuw ingevoerd hoeven te worden.
9.5 De Parkeerder kan te allen tijde zelf via een speciale inlogmodule bij de “mijn account” – mogelijkheid via de Website de opgeslagen persoonlijke gegevens wijzigen.

ARTIKEL 10: OVERIGE BEPALINGEN

10.1. ParkBird.nl behoudt zich het recht voor deze Voorwaarden te wijzigen. De meest recente Algemene Voorwaarden worden gepubliceerd op de Website.
10.2 Alle schriftelijke mededelingen, sommaties daaronder begrepen, voortvloeiend uit of verband houdend met deze Algemene Voorwaarden, dienen te worden gezonden naar:

ParkBird
Schiedamseweg 103 A
3026AE Rotterdam
E-mail: info@parkbird.nl
Telefoon: (085) 130 29 24
www.ParkBird.nl.

ARTIKEL 11: TOEPASSELIJK RECHT

11.1. Op alle rechtsverhoudingen tussen ParkBird en de Klant is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die voortvloeien uit, dan wel verband houden met de rechtsverhouding tussen partijen, waar deze algemene voorwaarden op van toepassing zijn, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waarbinnen ParkBird is gevestigd.

ARTIKEL 12: EXTRA DIENSTEN – COMPENSATIECHECK

12.1. ParkBird tracht haar klanten zoveel mogelijk te ontzorgen. In dit kader biedt ParkBird naast parkeergelegenheid en/of valet parking ook aanvullende diensten aan die betrekking hebben op een verbetering van het gehele reistraject van haar klanten gedurende de periode dat zij van de diensten van ParkBird gebruik hebben gemaakt. Een van deze extra diensten is het controleren of reizigers in aanmerking komen voor compensatievergoeding van een luchtvaartmaatschappij, indien er sprake is geweest van vertraging, annulering of overboeking (zoals geregeld in (luchtvaart) Verordening (EG) Nr. 261/2004 of soortgelijke regelgeving). ParkBird tracht zo kort mogelijk nadat een dergelijke gebeurtenis is opgetreden, haar klanten daarover te infomeren. ParkBird maakt voor de uitvoering van deze extra dienst gebruik van een in reisrecht gespecialiseerde partij, namelijk Claimingo B.V. te Utrecht. Als uit de gegevens van ParkBird blijkt dat haar klanten in aanmerking komen voor compensatievergoeding, dan zal ParkBird haar klanten vervolgens doorverwijzen naar Claimingo B.V.. Claimingo B.V. zal op verzoek van ParkBird telefonisch (dan wel schriftelijk) contact zoeken met klanten die in aanmerking komen voor compensatievergoeding.

Reserveer nu